Astou Diallo

Resident Assistant

Innovation House

Contact Information
Emailastou.diallo@uconn.edu